ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองเกด

เกี่ยวกับโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังโรงเรียน
พื้นที่การให้บริการ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรีย
งานวิชาการ
งานแนะแนว
งานกิจการนักเรียน
งานอนามัยนักเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
วันที่ 15 มีนาคม 2556 เชิญศิษย์โรงเรียนบ้านหนองเกดเก่า ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างห้องสมุดดิน